Wykorzystywanie sił hydraulicznych jest jedną z najbezpieczniejszych metod wykonywania prac wymagających użycia dużych sił – pod warunkiem prawidłowego posługiwania się tą techniką.
W związku z tym poniżej przedstawiono szereg prostych wskazówek odnoszących się praktycznie do wszystkich wyrobów hydraulicznych firmy Enerpac, a informujących jak NALEŻY i jak NIE WOLNO używać tych urządzeń.

• Podnoś powoli i często sprawdzaj

• Unikaj stawania na linii działania sił

• Przewiduj możliwe trudności i podejmuj działania dla ich uniknięcia
Bogato ilustrujące niniejszy katalog uproszczone schematy i fotografie, przedstawiające konkretne zastosowania wyrobów Enerpac, zamieszczono w celu ukazania sposobów wykorzystania w przemyśle układów hydraulicznych przez niektórych naszych Klientów.

Podczas projektowania podobnych układów, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy dobór urządzeń, aby zapewnić bezpieczne działanie przy spełnieniu zakładanych wymagań.

Należy sprawdzić, czy podjęte zostały wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia ciała lub poczynienia szkód w majątku trwałym w związku z konkretnym zastosowaniem.
Firma Enerpac nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód lub obrażeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, konserwacją lub zastosowaniem wyrobów firmy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości środków zaradczych, których podjęcie jest konieczne przy projektowaniu i zestawianiu konkretnego układu hydraulicznego, należy porozumieć się z biurem Enerpac lub miejscowym przedstawicielem firmy, którzy udzielą stosownych wskazówek.

Niezależnie od przedstawionych poniżej najważniejszych zaleceń, wraz z każdym wyrobem firmy Enerpac Klient otrzymuje szczegółową instrukcję, zawierającą specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto zapoznać się dokładnie z taką instrukcją.

Bezpieczeństwo- Enerpac Video

PodnośnikiPodnośnik musi opierać się na całej powierzchni podstawy, na płaskim i trwałym podłożu.
  Całe siodełko podnośnika musi się stykać z podnoszonym ciężarem. Kierunek przemieszczania ciężaru musi być równoległy do kierunku ruchu tłoka.
 
Nigdy nie wolno podkładać żadnej części ciała pod ciężar. Przed wejściem pod podniesiony element należy upewnić się, czy jest on podparty trwałym wspornikiem.  
Gdy dźwignia podnośnika nie będzie więcej wykorzystywana, należy ją zdjąć.
 

Siłowniki

Cała powierzchnia podstawy siłownika musi być wsparta na trwałym podłożu. Dla poprawienia stabilności zestawu warto wykorzystać dodatkowe podstawy siłowników.   Całe siodełko siłownika musi się stykać z podnoszonym ciężarem. Kierunek ruchu tłoka musi być równoległy do kierunku przemieszczania ciężaru.
 
Nie wolno stosować siłowników bez siodełek. Mogłoby to spowodować odkształcenie tłoka. Siodełka zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia na całym tłoku.   Podobnie jak w przypadku podnośników, nigdy nie wolno podkładać żadnej części ciała pod ciężar. Przed wejściem pod podniesiony element należy wesprzeć ciężar na podporze.
 
W razie wykorzystywania dodatkowych przystawek zawsze
należy zabezpieczyć gwinty tłoka.
  Urządzenia hydrauliczne muszą znajdować się z dala od otwartego ognia i w temperaturze poniżej 65°C (150°F).
 

Ogólne informacje

 
Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarczanymi wraz z każdym urządzeniem hydraulicznym firmy Enerpac.   Nie wolno przekraczać nastawionych fabrycznie wartości zaworów nadmiarowych. Zawsze należy stosować manometry w celu kontroli ciśnienia w układzie.
 

Pompy


Nie wolno stosować przedłużeń dźwigni. Jeśli pompy ręczne są używane w sposób prawidłowy, to ich obsługa jest łatwa.
  Przy zamykaniu zaworu spustowego należy go dokręcać tylko ręką. Użycie dodatkowych narzędzi spowoduje uszkodzenie zaworu.
 

Należy napełniać pompę tylko do zalecanego poziomu. Podczas napełniania tłok podłączonego cylindra musi być całkowicie cofnięty.
  Należy stosować wyłącznie oryginalny olej hydrauliczny Enerpac. Użycie nieodpowiedniego medium może spowodować zniszczenie uszczelek i pompy oraz wygaśnięcie gwarancji i rękojmi.
 

Węże i złączki

Obydwie części złączki należy oczyścić przed ich połączeniem. Jeśli elementy złączki nie są wykorzystywane, to należy je osłonić pokrywką przeciwpyłową.   Siłownik można odłączać tylko wówczas, gdy tłok jest całkowicie cofnięty lub przy zastosowaniu zaworów odcinających albo zaworów bezpieczeństwa, które zablokują ciśnienie wewnątrz siłownika.
 Węże hydrauliczne nie mogą przebiegać pod podnoszonymi ciężarami.
  Nie wolno łamać węży hydraulicznych. Promień wygięcia węża musi wynosić przynajmniej 60 mm. Nie wolno przejeżdżać przez wąż hydrauliczny ani rzucać na niego żadnych ciężkich przedmiotów.
 
Nie wolno podnosić urządzeń hydraulicznych trzymając za wąż.   Siłownika nie wolno podnosić z podłoża za złączki hydrauliczne.